Intussusception after Rotavirus Vaccine Introduction in India

Original Article

S.N. Reddy, N.P. Nair, J.E. Tate, V. Thiyagarajan, S. Giri, I. Praharaj, V.R. Mohan, S. Babji, M.D. Gupte, R. Arora, S. Bidari, S. Senthamizh, S. Mekala, K.B. Goru, B. Reddy, P. Pamu, R.P. Gorthi, M. Badur, V. Mohan, S. Sathpathy, H. Mohanty, M. Dash, N.K. Mohakud, R.K. Ray, P. Mohanty, G. Gathwala, S. Chawla, M. Gupta, R. Gupta, S. Goyal, P. Sharma, M.A. Mathew, T.J. Jacob, B. Sundaram, G.K. Purushothaman, P. Dorairaj, M. Jagannatham, K. Murugiah, H. Boopathy, R. Maniam, R. Gurusamy, S. Kumaravel, A. Shenoy, H. Jain, J.K. Goswami, A. Wakhlu, V. Gupta, G. Vinayagamurthy, U.D. Parashar, and G. Kang

N Engl J Med 2020;383:1932-1940

Course summary
Available credit: 
  • 1.00 AMA PRA Category 1 Credit
  • 1.00 Participation
Course opens: 
11/11/2020
Course expires: 
11/12/2022

Available Credit

  • 1.00 AMA PRA Category 1 Credit
  • 1.00 Participation

Course closed

This course closed on Saturday, November 12, 2022 - 11:59pm.